ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπενθύμιση προθεσμιών υποβολής αιτήσεων για άδειες α) αλίευσης μικρών πελαγικών (PS γρι γρι), β) για δίχτυ τράτας βυθού (OTB μηχανότρατα), γ) αλίευσης μεγάλων πελαγικών (ξιφία – μακρύπτερο τόννο), δ) βιντζότρατας (SB), ε) αλίευσης για την αλιεία των ειδών γαρίδα κόκκινη και γαρίδα γαλαζοκόκκινη, στ) αλίευσης ολοθουρίων και παροχή σχετικών οδηγιών επί των ανωτέρω αιτήσεων.

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στο ενδιαφερόμενο κοινό, τις ακόλουθες προθεσμίες και τους τρόπους υποβολής αιτήσεων ανά περίπτωση:

ΑΔΕΙΕΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  • Άδειες αλίευσης μικρών πελαγικών

(PS γρι γρι)

  • Άδειες αλίευσης για δίχτυ τράτας

βυθού (OTB μηχανότρατα)

  • Άδειες αλίευσης μεγάλων πελαγικών

(ξιφία – μακρύπτερο τόννο)

Μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΟΣΠΑ με χρήση κωδικών πρόσβασης χορηγούμενων από τις Υπηρεσίες Αλιείας (http://www.alieia.minagric.gr/ospa )

31.10.2019

  • Άδεια για χρήση του αλιευτικού εργαλείου «γρίπος που σύρεται από σκάφος» ή «βιντζότρατα» (SB)

  • Άδεια αλίευσης για την αλιεία των ειδών γαρίδα κόκκινη και γαρίδα γαλαζοκόκκινη

Μέσω των Υπηρεσιών Αλιείας με κατάθεση σχετικών αιτήσεων

31.10.2019

  • Άδεια αλίευσης των ειδών ολοθουρίων

Μέσω των Υπηρεσιών Αλιείας με κατάθεση σχετικής αίτησης

31.03.2020

 

Υπενθυμίζεται επιπλέον ότι :

  • Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας αλίευσης για την αλιεία των ειδών γαρίδα κόκκινη και γαρίδα γαλαζοκόκκινη είναι το αλιευτικό σκάφος να διαθέτει αλιευτική άδεια σε ισχύ καθώς και άδεια αλίευσης με το αλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού (μηχανότρατα σύμφωνα με το β.δ 666/66), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθμ. 271/2576/09-01-2014 Υπουργικής Απόφασης. Δηλαδή θα πρέπει να έχει προηγηθεί υποβολή αίτηση για χορήγηση άδειας αλίευσης για δίχτυ τράτας βυθού (OTB μηχανότρατα) και να έχει εγκριθεί από το ΟΣΠΑ.

  • Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας αλίευσης για την αλιεία ολοθουρίων είναι το σκάφος να διαθέτει σε ισχύ αλιευτική άδεια με στατικά εργαλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ 666/1966, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του π.δ 261/1991, να έχει εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS), ανεξαρτήτως του μήκους του σκάφους και να τηρεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS).

Λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων μέσω ΟΣΠΑ μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα http://www.alieia.minagric.gr/ospa στο σημείο ΒΟΗΘΕΙΑ, όπου θα βρείτε αναρτημένα εγχειρίδια χρήσης για κάθε κατηγορία αίτησης.