ΑΠΟΦΑΣ Ι ΖΟΥΜΕ
Από τις 29-01-2014, τη λήψη άμεσων υγειονομικών μέτρων, για την προστασία της δημόσιας
υγείας, με απαγόρευση της αλιείας, διακίνησης και εμπορίας όλων των ειδών ζώντων δίθυρων
μαλακίων (γυαλιστερές) από την κατηγοριιοποιιημένη ζώνη παραγωγής ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ((ΖΩΝΗ
ΙΙΙ )) η οποίία ορίζεταιι στη θαλάσσιια περιιοχή της νήσου Σαλαμίίνας από τις συντεταγμένες::
1. 370 56’ 29.72” Β 230 28’ 48.08 ” Α
2. 370 56’ 30.15” Β 230 28’ 40.37 ” Α
3. 370 55’ 35.82” Β 230 27’ 56.74 ” Α
4. 370 55’ 32.52” Β 230 26’ 53.32 ” Α
5. 370 55’ 42.18” Β 230 26’ 54.80 ” Α
και περιλαμβάνει τον κόλπο του Αιαντείου ο οποίος εκτείνεται από το βλητικό μέχρι το ΝΑΤΟ