ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Τη λήψη υγειονομικών μέτρων, για την προστασία της δημόσιας υγείας, με απαγόρευση της αλιείας, διακίνησης και εμπορίας όλων των ειδών ζώντων δίθυρων μαλακίων από τη ζώνη παραγωγής ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ((ΖΩΝΗ V )) η οποία ορίζεται στη
θαλάσσια περιοχή της νήσου Σαλαμίνας στη θέση Πούντα Καματερού,, από τις
συντεταγμένες:
1. 370 57’ 37.44” Β – 230 31’ 39.37 ” Α
2. 370 57’ 34.68” Β – 230 31’ 35.97 ” Α
3. 370 57’ 31.66” Β – 230 31’ 37.85 ” Α
4. 370 57’ 31.47” Β – 230 31’ 44.57 ” Α