ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Τη λήψη άμεσων βραχυπρόθεσμων υγειονομικών μέτρων για την προστασία της

δημόσιας υγείας με απαγόρευση της άμεσης διάθεσης για ανθρώπινη κατανάλωση

κυδωνιών αλιευμένων από τη Ζώνη II (MΠΑΤΣΙ) στη θαλάσσια περιοχή της νήσου

Σαλαμίνας που ορίζεται από το τέρμα του Ναυστάθμου μέχρι τον κάμβο του Μάκρη από τις

παρακάτω συντεταγμένες:

1. 370 59’ 46.71” Β 230 31’ 9.22” Α

2. 370 59’ 56.25” Β 230 31’ 10.76” Α

3. 380 0’ 21.77” Β 230 29’ 7.90” Α

4. 380 0’ 12.15” Β 230 29’ 7.41” Α

1α. 370 59’ 43.16” Β 230 27’ 59.80” Α

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τμήματος Ελέγχου Προϊόντων Αλιείας του Ινστιτούτου

Υγιεινής Τροφίμων του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών επιβεβαιώθηκε η παρουσία

Escherichia Coli σε σάρκα και ενδοθυρικό υγρό κυδωνιών, με τιμή άνω των 490 ΜΡΝ/100γρ τα

οποία επιβάλουν τη λήψη άμεσων βραχυπρόθεσμων υγειονομικών μέτρων (ανώτατο αποδεκτό

όριο: 230 ΜΡΝ/γρ Escherichia Coli για ζώντα δίθυρα μαλάκια από ζώνη παραγωγής κατηγορίας

Α).

2. Επιβάλλεται από τις 16-12-2013 και μετά, η υποχρεωτική διέλευση των κυδωνιών

από κέντρο καθαρισμού ή από ζώνη μετεγκατάστασης με σκοπό την εξυγίανσή τους

ώστε να δοθούν για ανθρώπινη κατανάλωση.

3.Την εφαρμογή της παρούσας που ισχύει από σήμερα αναθέτουμε στο Κεντρικό

Λιμεναρχείο Πειραιά, στη Λιμενική Αρχή Σαλαμίνας και στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και

Κτηνιατρικής, Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και σε

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην αλιεία και στη διακίνηση-

εμπορία κυδωνιών από τη ζώνη ΜΠΑΤΣΙ.

4. Τα μέτρα ισχύουν μέχρι την άρση της παρούσας Απόφασης. Οι παραβάτες της

παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ