ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη λήψη υγειονομικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας με απαγόρευση
της αλιείας, διακίνησης και εμπορίας όλων των ειδών ζώντων δίθυρων μαλακίων από τη ζώνη παραγωγής ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ (ΖΩΝΗ Ι ) η οποία ορίζεται στη θαλάσσια περιοχή της νήσου
Σαλαμίνας, από τον Κάβο του Μάκρη μέχρι την Μονή της Φανερωμένης, από τις συντεταγμένες:
1. 370 59′ 43.16″ Β 230 27′ 59.80″ Α
2. 370 59′ 48.71″ Β 230 27′ 49.82″ Α
3. 370 59′ 2.23″ Β 230 28′ 12.08″ Α
4. 370 58′ 58.52″ Β 230 27′ 20.70″ Α
5. 370 59′ 15.92″ Β 230 26′ 32.24″ Α
6. 370 59′ 6.41″ Β 230 26′ 31.16″ ΑΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ