Αποφασίζουμε

Αναβάλουμε τις γραπτές εξετάσεις υποψηφίων οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων για την Δ΄περίοδο (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020) οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για τις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ.: 778642/14-10-2020(ΑΔΑ:ΩΤΠΡ7Λ7-Α96) Απόφαση της Υπηρεσίας μας, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 με τα οποία ανεστάλη η λειτουργία των Σχολών ΣΕΚΑΜ.

Η ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εξετάσεων θα οριστεί με νέα απόφαση.

AΠΟΦΑΣΗ PDF 226,86 KB19/08/21 08:05:01