Προκηρύσσουμε εξετάσεις Γ΄ περιόδου 2021, για την άσκηση επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου & Ραδιοτεχνίτη, την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021.

Ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών ( όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 2 & 3, του ΒΔ 510/71 και τροποποιήθηκαν/συμπληρώθηκαν με το Π.Δ. 258/2003 ), ορίζεται η Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, θα γίνει στις έδρες των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, όπου υπάγεται η διεύθυνση κατοικίας των υποψηφίων.

Οι ως άνω Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, παρακαλούνται να έχουν διαβιβάσει στην Υπηρεσία μας, καταστάσεις των υποψηφίων που υπέβαλαν αιτήσεις σε αυτές, μέχρι την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο κτίριο 1, της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής – Λεωφ. Μεσογείων 156 -, με ώρα έναρξης την 09:00 πμ.

Οι Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες αποστέλλουν υποψηφίους για συμμετοχή στις παραπάνω εξετάσεις, παρακαλούνται να ολοκληρώνουν την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και να αποστέλλουν μόνο την κατάσταση των προς εξέταση υποψηφίων, ταξινομημένη ανά κατηγορία.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 161,12 KB22/10/21 11:22:42