Μετά την ισχύ του Ν.4061/2012(ΦΕΚ 66Α’/22-3-2012) που αφορά στη «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» και τη συγκρότηση δύο (2) Επιτροπών Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην Περιφέρεια Αττικής , η Διεύθυνση Πολιτικής Γης κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους πολίτες με αποστολή σχετικής Ανακοίνωσης στους Δήμους για ανάρτηση στα δημοτικά καταστήματα και για δημοσίευση στον τοπικό τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό) , καθώς και με ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων πολιτών για εξαγορά κατεχόμενου δημοσίου ακινήτου  λήγει στις 22-9-2012 , σε εφαρμογή του άρθρου 23 του Νόμου , που δίνει τη  δυνατότητα εξαγοράς ακινήτων διαχείρισης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον αποδεικνύεται η κατοχή του ακινήτου πριν την 5-6-1993 και η επιφάνειά του δεν υπερβαίνει τα δέκα(10) στρέμματα. Το τίμημα εξαγοράς ορίζεται στο ύψος της αντικειμενικής του αξίας και εξοφλείται σε τέσσερις(4) έως οκτώ(8) εξαμηνιαίες δόσεις.

Επίσης σε περίπτωση αιτήσεων πολιτών μετά την 22-9-2012 για μη  προβολή δικαιωμάτων κυριότητας από το Δημόσιο σε ακίνητα διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε εφαρμογή του άρθρου 22 του Νόμου , εφόσον η Επιτροπή δεν διαπιστώσει ότι ο νομέας του ακινήτου ή ο δικαιοπάροχός του, το έχει αποκτήσει και το νέμεται καλόπιστα με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία που μεταγράφηκε πριν την 5-6-1993 ,  η αίτηση δεν θα είναι εμπρόθεσμη για εξέτασή της ως αίτημα εξαγοράς του ακινήτου.

Επισημαίνεται ότι από το Νόμο δεν προβλέπεται δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας  και δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει πρόθεση για υποβολή νομοθετικής ρύθμισης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Για τις παραπάνω αιτήσεις  παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν  στις αρμόδιες Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών , οι οποίες συγκροτήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής με την υπ΄ αριθμ. 1712/2012 Απόφαση  (ΦΕΚ 1823Β/8-6-2012).

Ειδικότερα :

 • η πρώτη έχει έδρα στα γραφεία της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα (Φειδιππίδου 31, Αθήνα, 3ος όροφος) για αιτήματα πολιτών  εξαγοράς ακινήτων που υπάγονται στις Περιφερειακές Ενότητες Τομέων Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Πειραιά και Νήσων και  
 • η δεύτερη έχει έδρα στα γραφεία της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής(17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη, 2ος όροφος) για αιτήματα πολιτών για εξαγορά ακινήτων που υπάγονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες (προμήθεια εντύπων αιτήσεων, απαιτούμενα δικαιολογητικά κλπ) μπορείτε να απευθύνεστε στα Τμήματα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού των Περιφερειακών Ενοτήτων της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Αττικής:

 1. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών
  Φειδιππίδου 31, Αθήνα, Τηλ.2131617401, 2131617402, 2131617405, 2131617406, 2131617409, 2131617434
 2. Ανατολικής Αττικής
  17ο χλμ Λεωφ.Μαραθώνος, Παλλήνη, Τηλ.2132005361, 2132005374-7, 2106031743
 3. Δυτικής Αττικής
  Περσεφόνης 19 και Χατζηδάκη, Ελευσίνα, Τηλ.2105549040
 4. Πειραιά και Νήσων
  Δημοσθένους 1-3, Πειραιάς, Τηλ.2131618507, 2131618523