Παραχώρηση κατά χρήση Ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΑΑΤ) από την Περιφέρεια Αττικής –
Ρυθμίσεις Εμπράγματων Δικαιωμάτων στα ακίνητα αυτά –
Εξαγορά Κατεχόμενων Ακινήτων
.

 
Μετά την ισχύ του Ν.4061/2012 (ΦΕΚ 66Α’/22-3-2012) που αφορά στη «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» και τις απαραίτητες οδηγίες για την εφαρμογή του που δόθηκαν με την 1204/51539/2-5-2012 εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Περιφέρεια Αττικής περιέρχονται αρμοδιότητες διαχείρισης των δημοσίων αυτών ακινήτων, όπως προβλέπεται από τις πιο πάνω διατάξεις. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων προβλέπεται: 

(Α) Η δυνατότητα παραχώρησης ακινήτων διαχείρισης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  με απόφαση Περιφερειάρχη, εμβαδού μέχρι 100 στρεμμάτων, κατά χρήση έναντι χαμηλού τιμήματος, για παραγωγή τροφίμων φυτικής ή ζωικής προέλευσης ή ζωοτροφών ή για βόσκηση, καθώς και για άλλες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, για αναπτυξιακούς σκοπούς, για εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για κεραίες κινητής τηλεφωνίας, έναντι τιμήματος και μετά από δημοπρασία. 

(Β) Η δυνατότητα εξαγοράς ακινήτων διαχείρισης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον αποδεικνύεται η κατοχή του ακινήτου πριν την 5-6-1993 και η επιφάνειά του δεν υπερβαίνει τα δέκα(10) στρέμματα. Το τίμημα εξαγοράς ορίζεται στο ύψος της αντικειμενικής του αξίας και εξοφλείται σε τέσσερις(4) έως οκτώ(8) εξαμηνιαίες δόσεις.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εξαγοράς από τους ενδιαφερομένους λήγει στις 22-9-2012. 

(Γ) Η δυνατότητα εξαγοράς βοσκοτόπων  από αποκαταστημένους κτηνοτρόφους η από νόμιμους κληρονόμους τους, εφόσον άλλαξαν την χρήση τμήματος του βοσκοτόπου σε γεωργική πριν την 5-6-1993 και η επιφάνειά του δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) στρέμματα. Το τίμημα εξαγοράς ορίζεται στο 1/3 της αντικειμενικής αξίας με πρόστιμο 1/10 της αντικειμενικής αν άλλαξαν αυθαίρετα τη χρήση και εξοφλείται σε τέσσερις(4) εξαμηνιαίες δόσεις.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εξαγοράς από τους ενδιαφερομένους λήγει στις 31-12-2012.

(Δ) Η δυνατότητα μη προβολής δικαιωμάτων κυριότητας από το Δημόσιο σε ακίνητα διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον ο νομέας του ακινήτου ή ο δικαιοπάροχός του, το έχει αποκτήσει και το νέμεται καλόπιστα με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία που μεταγράφηκε πριν την 5-6-1993 ή με παραχωρητήριο που δεν μεταγράφηκε ή με παραχωρητήριο που εκδόθηκε από αναρμόδιο διοικητικό όργανο ή με Απόφαση Επιτροπής Απαλλοτριώσεων , η οποία εκδόθηκε βάσει διατάξεων του Αγροτικού Κώδικα χωρίς να εκδοθεί παραχωρητήριο.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις στις αρμόδιες Επιτροπές θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, οι οποίες συγκροτήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής με την υπ΄ αριθμ. 1712/2012 Απόφαση  (ΦΕΚ 1823Β/8-6-2012).

Ειδικότερα :

η πρώτη έχει έδρα στα γραφεία της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα (Φειδιππίδου 31, Αθήνα, 3ος όροφος) με αρμοδιότητες τις παραχωρήσεις ακινήτων κατά χρήση, όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αιτήματα πολιτών για εξαγορά, μη προβολή δικαιωμάτων του Δημοσίου κ.λ.π, των ακινήτων που υπάγονται στις Περιφερειακές Ενότητες Τομέων Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Πειραιά και Νήσων και  

η δεύτερη έχει έδρα στα γραφεία της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής(17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη, 2ος όροφος) και αρμοδιότητες τα αιτήματα πολιτών για εξαγορά, μη προβολή δικαιωμάτων Δημοσίου κ.λ.π., των ακινήτων που υπάγονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες (προμήθεια εντύπων αιτήσεων, απαιτούμενα δικαιολογητικά κλπ) μπορείτε να απευθύνεστε στα Τμήματα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού των Περιφερειακών Ενοτήτων της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Αττικής:

 1. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών
  Φειδιππίδου 31, Αθήνα, Τηλ.2131617401, 2131617402, 2131617405, 2131617406, 2131617409, 2131617434
 2. Ανατολικής Αττικής
  17ο χλμ Λεωφ.Μαραθώνος, Παλλήνη, Τηλ.2132005370 , 2132005374-7, 2106031743
 3. Δυτικής Αττικής
  Περσεφόνης 19 και Χατζηδάκη, Ελευσίνα, Τηλ.2105549040
 4. Πειραιά και Νήσων
  Δημοσθένους 1-3, Πειραιάς, Τηλ.2131618507, 2131618523

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία που ακολουθούν, τα οποία περιλαμβάνουν τα απαραίτητα έντυπα για τις παραπάνω διαδικασίες.