Παράταση υποβολής έως 30-6-2021: Σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την απόφαση 366360/11-5-2021 (ΑΔΑ 9ΞΑΧ7Λ7-ΖΨΔ) του αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής, ορίστηκε νέος χώρος λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Σαλαμίνας ημέρα Πέμπτη. Προκειμένου να γίνει προσωρινή τοποθέτηση σε θέσεις των πωλητών, στο νέο χώρο λειτουργίας, με την αρ. 15/13-5-2021 θ.2 πράξη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών αποφασίστηκε η χρήση του συστήματος μοριοδότησης του παραρτήματος Ε’ του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 1717/13-11-2017).

Με  τα αναφερόμενα στην ανακοίνωση που ακολουθεί οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στη παραπάνω αγορά θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση- υπεύθυνη δήλωση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά κατά το χρονικό διάστημα από 28-5-2021 έως 30-6-2021 (δόθηκε παράταση). Υπόδειγμα της αίτησης που πρέπει να υποβληθεί επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Τα σχετικά αιτήματα θα κατατίθενται κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, στα γραφεία της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής (Κάνιγγος 20 Αθήνα), αποκλειστικά από τους εκπροσώπους των Σωματείων των πωλητών. Εναλλακτικά προτείνεται η αποστολή ανάλογου ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση laikesagores@patt.gov.gr.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 87,03 KB20/08/21 04:04:45