Εκδόθηκε κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές των Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων και Ελευσίνος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- ΚΕ/1462/Α325/1-12-2017 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομίας και Ανάπτυξης – Οικονομικών – Υποδομών και Μεταφορών, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2491/Β’/29-6-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 και των Κανονισμών 651/2014, 702/2014 και 1388/2014.

Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες Επιτροπές εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας Αττικής και αφο- ρούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλι- σμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία κατεγράφησαν από τις αρμόδιες Επιτροπές ως ολοσχερώς κατεστραμ- μένα από την πλημμύρα. 

Η επιχορήγηση θα καταβληθεί στους δικαιούχους από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από προσκόμιση δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία θα καθορίσει με νεώτερο σχετικό έγγραφό της προς την Περιφερειακή Ενότητα, το χρόνο έναρξης συλλογής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη απόφαση.