Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9426/Α36/24-8-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3654/Β/27-8-2018 – ΑΔΑ:Ω1ΛΩ465ΧΘΞ-Ω9Ξ) που αφορά την επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης και 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

Ορίζεται προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του επισυνοπτόμενου ΦΕΚ για την υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και συγκεκριμένα:

α) στον Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής και στον Βόρειο Τομέα Αθηνών,

β) στον Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής για τους πληγέντες απο τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

γ) στην Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) για τους πληγέντες απο τις πυρκαγιές της 3ης και της 13ης Αυγούστου 2017 στην Περιφέρεια Αττικής

συνοδευόμενης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ της  απόφασης «ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ».

Αναλυτικές πληροφορίες, δικαιολογητικά και η διαδικασία για τους δικαιούχους αναφέρονται στην επισυναπτόμενη απόφαση (ΦΕΚ και ΑΔΑ).