wrapper

Δόθηκε παράταση. Δείτε σχετική ανακοίνωση.

Η Περιφέρεια Αττικής, μετά από την υπ’ αριθμ. 2133/2018 (ΑΔΑ: ΨΡΔΘ7Λ7-494) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει Ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου/ αναδόχων  για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού  για την υποστήριξη λειτουργίας του δικτύου δεδομένων του νέου κτιρίου στο οποίο πρόκειται να μεταστεγαστούν οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και οι κοινές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων συνολικού προϋπολογισμού 368.280,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Ο παρών διαγωνισμός υποδιαιρείται  στα κάτωθι τρία ΤΜΗΜΑΤΑ:

 - Το ΤΜΗΜΑ 1 αφορά την προμήθεια ενός (1) κεντρικού μεταγωγέα (switch), δεκατεσσάρων (14) μεταγωγέων (switch) ορόφων των 48 θέσεων και επτά (7)  μεταγωγέων (switch) ορόφων των 24 θέσεων συνολικού προϋπολογισμού 310.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

- Το ΤΜΗΜΑ 2 αφορά την προμήθεια δύο  (2) εξυπηρετητών (servers) για φιλοξενία της υποδομής active directory που θα δημιουργηθεί συνολικού προϋπολογισμού 33.480,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

- Το ΤΜΗΜΑ 3 αφορά την προμήθεια δύο  (2) συσκευών τύπου «τείχους προστασίας» δικτυακής κίνησης (firewall) συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

Όλα τα ζητούμενα προϊόντα πρέπει να είναι καινούργια και όχι refurbishedή προοριζόμενα για άλλες χώρες εκτός Ελλάδας (παραεισαγωγές). Οι συσκευές του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος διαγωνισμού  ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 (παρ. 1 και 4) του ν. 4412/2016.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα Τμήμα, για περισσότερα του ενός Τμήματα, για όλα τα Τμήματα.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ ανά Τμήμα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη εκτιμώμενη αξία ανά Τμήμα και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 7/2018  Διακήρυξης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 368.280,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  (24%), ήτοι 297.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 71.280,00€.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1723.01 του Ε.Φ. 08072 του τακτικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018.

Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των περιγραφόμενων  ειδών κάθε τμήματος στην οποία συμμετέχουν, απορρίπτεται ως απαράδεκτη

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία της υπογραφής της και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και οι υποχρεώσεις του/των αναδόχου/αναδόχων ανά Τμήμα περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της αρ. 7/2018 Διακήρυξης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της με αρ. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και προσκομίζονται κατά περίπτωση εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς, 2ος όροφος).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 της με αρ. της με αρ. 56902/215/19-5-2017  (Β' 1924) Υπουργικής Απόφασης.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 3-8-2018

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14-09-2018 και ώρα 10:00 π.μ. (κατόπιν παράτασης)

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 20-09-2018 και ώρα 10:00 π.μ. (κατόπιν παράτασης)

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης ανά Τμήμα χωρίς ΦΠΑ.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων [CPV: 31214100-0: Διακόπτες, 48820000-2: εξυπηρετητές].

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την υπηρεσία μας (Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς), από την κ. M. Βαζακοπούλου, τηλέφωνο: 2131601641.

Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τη Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής - Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα, από τον κ. Γ. Βαμβακούλα, τηλέφωνο:2132065345.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης μαζί με τα Παραρτήματά της καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό (α/α): 62366 και δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.promitheus.gov.gr .

Ακουλουθούν τα αρχεία της Διακήρυξης, της Περίληψης και έγγραφο με διευκρινίσεις.

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (perilipsi.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ238 kB2018-08-06 14:32
Download this file (diakiriksi.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ1017 kB2018-08-06 14:32
Download this file (180806_diefkrinisi.pdf)ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ109 kB2018-08-06 14:32
Download this file (180906_dieukriniseis.pdf)ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (06/09/18)208 kB2018-09-06 14:19
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.