wrapper

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016), για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (κωδικός 2017ΕΠ58500007, ως υποέργο), προϋπολογισμού 1.999.996,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση χωματουργικών κ.λπ. εργασιών υποδομής συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των υλικών, που απαιτούνται για :
 • Την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης (Φ/Σ) κόμβων ή διαβάσεων πεζών (όπως τοποθέτηση κρασπέδων, εκσκαφή αύλακος σε οδόστρωμα ή πεζοδρόμιο μεή χωρίς πλάκες, προμήθεια και τοποθέτηση σιδηροσωλήνων, προμήθεια και τοποθέτηση ιστών Φ/Σ απλών ή με βραχίονα , κατασκευή φρεατίων και προμήθεια και τοποθέτηση των μεταλλικών καλυμμάτων τους, προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίων τάσεως 230V ή τηλεφωνικών, κατασκευή επαγωγικών βρόχων ανίχνευσης οχημάτων με ενσωμάτωση των απαιτουμένων υλικών, προμήθεια και τοποθέτηση των μεταλλικών βάσεων και τωνμεταλλικών κιβωτίων Φ/Σμε ηλεκτρολογικό πίνακαγια την τοποθέτηση του μετρητή ΔΕΗ, προμήθεια και τοποθέτηση πλακών γειώσεως ,κ.λπ.).
 • Την τροποποίηση υφισταμένων εγκαταστάσεων Φ/Σ που απαιτούν εργασίες όπως παραπάνω
 • Την αποκατάσταση βλαβών σε υφιστάμενες εγκ/σεις Φ/Σ που απαιτούν εκτεταμένες εργασίες όπως παραπάνω.
 • Την αντικατάσταση “σάπιων” ιστών Φ/Σ

(Κωδικοί CPV:  45316000-5, 45316200-7)

2.   Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

       Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης.

 1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 181260)
 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 83010/4098/26-07-2017 (ΦΕΚ Β' 2710/2-8-2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση "Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)".
 1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 17/06/2021 και ώρα 10:00π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

      Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 23/06/2021 και ώρα 10:00π.μ.

 1. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές υποβάλλονται μέχρι τις (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (και παρέχονται από την Υπηρεσία μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής συμμετοχής ποσού 32.258,00 Ευρώ. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας ή ένωσης πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Η εγγύηση πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών που ορίζεται για διάστημα εννέα (9) μηνών, ήτοι μέχρι τις 16/04/2022.
 3. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της Σ.Α.Ε.Π. 585 του Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής (κωδικός έργου 2017ΕΠ58500007) και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
 4. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 5. Το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας θα δημοσιευτεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής: στην υποενότητα: Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων της ενότητας: Έργα.
Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (210528_diakuriksi.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ350 kB2021-05-28 12:27
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.