Περιφέρεια Αττικής - 2η Συνεδρίαση 2013

wrapper

  

 

 

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (Πίνακας θεμάτων 2ης.pdf)Πίνακας Θεμάτων 2ης Συνεδρίασης132 kB2013-02-06 12:09
Download this file (6Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)6Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Ακύρωση της υπ αριθμ. 771/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής τ80 kB2013-02-12 13:55
Download this file (7Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)7Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Δημοπράτηση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩ70 kB2013-02-12 13:58
Download this file (8Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)8Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση της ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση- Βελτίωσ65 kB2013-02-12 13:59
Download this file (9Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)9Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Αντικατάσταση επιβλέποντος της μελέτης: «Βελτίωση οδού Αιαντείου- Μ68 kB2013-02-12 14:00
Download this file (10Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)10Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έρ65 kB2013-02-12 14:02
Download this file (11Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)11Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου μειοδοτικού δι64 kB2013-02-12 14:06
Download this file (12Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)12Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Άσκηση ή μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αρ. 313/2012 Απόφασης59 kB2013-02-12 14:13
Download this file (13Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)13Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λήψη απόφασης για την κάλυψη κενού δρομολογίου μεταφοράς μαθητών (69 kB2013-02-12 14:19
Download this file (14Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)14Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λήψη απόφασης για την κάλυψη δύο (2) κενών δρομολογίων μεταφοράς μ71 kB2013-02-12 14:28
Download this file (15Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)15Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λήψη απόφασης για την παράταση συνολικής προθεσμίας της μελέτης: «70 kB2013-02-12 14:32
Download this file (16Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)16Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση του Πρακτικού για το αποτέλεσμα της Ανοικτής Δημοπρασίας τ63 kB2013-02-12 14:35
Download this file (17Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)17Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λήψη απόφασης επί της ενστάσεως της εταιρείας ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, αναδόχου86 kB2013-02-12 14:39
Download this file (18Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)18Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 65 kB2013-02-12 14:51
Download this file (19Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)19Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας των οδών Μεγαρίδος και Χίο84 kB2013-02-13 10:39
Download this file (20Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)20Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Καθαρισμός 76 kB2013-02-13 10:39
Download this file (21Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)21Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Σύσταση Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών στο έργο «Αντιστήριξη πρανών-62 kB2013-02-13 10:40
Download this file (22Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)22Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Α. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση78 kB2013-02-13 10:40
Download this file (23Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)23Η ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση δαπάνης ύψους 711,42€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά στη81 kB2013-02-13 10:41
Download this file (24Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)24Η ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση δαπάνης ύψους 137,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την επ66 kB2013-02-13 13:04
Download this file (25Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)25Η ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση δαπάνης ύψους 90,55€ για την αμοιβή και δαπάνη δικαστικού ε65 kB2013-02-13 14:35
Download this file (26Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)26Η ΑΠΟΦ Έγκριση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα: «Αποκα80 kB2013-02-13 14:36
Download this file (27Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)27Η ΑΠΟΦ Λήψη απόφασης για παράταση εκτέλεσης και αναδιαμόρφωση δρομολογίων με λ78 kB2013-02-13 14:36
Download this file (28Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)28Η ΑΠΟΦ Λήψη απόφασης για παράταση εκτέλεσης & αναδιαμόρφωση δρομολογίων μ81 kB2013-02-13 14:36
Download this file (29Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)29Η ΑΠΟΦ Λήψη απόφασης για τροποποίηση και αναδιοργάνωση δρομολογίων με ταξί και89 kB2013-02-13 14:37
Download this file (30Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)30Η ΑΠΟΦ Παράταση παραχώρηση χρήσης για ένα επιπλέον έτος (έως τις 31/12/2013) υ71 kB2013-02-13 14:37
Download this file (31Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)31Η ΑΠΟΦ Έγκριση δαπάνης ύψους 708,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την ετήσια σ65 kB2013-02-13 14:38
Download this file (32Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)32Η ΑΠΟΦ Έγκριση δαπάνης ύψους 6.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη συντή74 kB2013-02-13 14:38
Download this file (33Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)33Η ΑΠΟΦ Έγκριση δαπάνης για την καταπολέμηση των κουνουπιών στις περιοχές της Π67 kB2013-02-13 14:40
Download this file (34Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)34Η ΑΠΟΦ Εγκριση δαπάνης ύψους 354,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παροχή υ67 kB2013-02-13 14:40
Download this file (35Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)35Η ΑΠΟΦ Εγκριση δαπάνης ύψους 20.000€ πλέον ΦΠΑ για την μεταφορά αρχείων, πινακ74 kB2013-02-13 14:40
Download this file (36Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)36Η ΑΠΟΦ Εγκριση δαπάνης ύψους 36,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια72 kB2013-02-13 14:41
Download this file (37Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)37Η ΑΠΟΦ Εγκριση δαπάνης ύψους 2.091,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθ67 kB2013-02-13 14:41
Download this file (38Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)38Η ΑΠΟΦ Λήψη απόφασης για διόρθωση της υπ΄αριθμ. 2348/2012 απόφασης της Οικονομ69 kB2013-02-13 14:41
Download this file (39Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)39Η ΑΠΟΦ Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κλειστό Κολυμβητήρι107 kB2013-02-13 14:42
Download this file (40Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)40Η ΑΠΟΦ A. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «Επισκευ85 kB2013-02-13 14:42
Download this file (41Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)41Η ΑΠΟΦ Οριστική Παραλαβή της μελέτης με θέμα «Προσδιορισμός Συντεταγμένων Φωτο63 kB2013-02-13 14:43
Download this file (42Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)42Η ΑΠΟΦ Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτ99 kB2013-02-13 14:43
Download this file (43Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)43Η ΑΠΟΦ A. Εκδίκαση ένστασης των εταιριών «ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.», «ΣΧΣ ΑΤΕΕ.» και «ALPHA204 kB2013-02-13 14:44
Download this file (44Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)44Η ΑΠΟΦ Εγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση λειτο80 kB2013-02-13 14:44
Download this file (45Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)45Η ΑΠΟΦ Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση χ86 kB2013-02-13 14:45
Download this file (46Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)46Η ΑΠΟΦ Έγκρισης 2ης παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του 94 kB2013-02-13 14:45
Download this file (47Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)47Η ΑΠΟΦ Παράταση 2ης τμηματικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση οδικού άξονα «Ρ91 kB2013-02-13 14:45
Download this file (48Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)48Η ΑΠΟΦ Έγκριση επανάληψης του διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση ασφαλτικών εργ111 kB2013-02-13 14:46
Download this file (49Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)49Η ΑΠΟΦ Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Διαγω109 kB2013-02-13 14:46
Download this file (50Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)50Η ΑΠΟΦ Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τ.Α.Π.Ε.) του έργου: «ΣΗΜ95 kB2013-02-13 14:47
Download this file (51Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)51Η ΑΠΟΦ Έγκριση πρακτικού 2ου σταδίου του διαγωνισμού του έργου Παροχής Υπηρεσι110 kB2013-02-13 14:48
Download this file (52Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)52Η ΑΠΟΦ Έγκριση δαπάνης προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου της63 kB2013-02-13 14:48
Download this file (53Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)53Η ΑΠΟΦ Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ αριθμ. 1634/12 απόφασης του 17ου 59 kB2013-02-13 14:49
Download this file (54Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)54Η ΑΠΟΦ Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ αριθμ. 8058/12 απόφασης του Μονομ59 kB2013-02-13 14:49
Download this file (55Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)55Η ΑΠΟΦ Απ’ ευθείας ανάθεση στην εταιρεία MULTIFUNCTION ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ την προμήθει115 kB2013-02-13 14:50
Download this file (56Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)56Η ΑΠΟΦ Διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκώ105 kB2013-02-13 14:50
Download this file (57Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)57Η ΑΠΟΦ Αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της εναπομείνασας εταιρείας INNEW66 kB2013-02-13 14:50
Download this file (58Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)58Η ΑΠΟΦ Αντικατάσταση παραληφθείσας ποσότητας έτοιμου ψυχρού ασφαλτικού σκυροδέ68 kB2013-02-13 14:51
Download this file (59Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)59Η ΑΠΟΦ Ματαίωση του Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρών Κ69 kB2013-02-13 14:51
Download this file (60Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)60Η ΑΠΟΦ Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στην πρόσκληση 66 kB2013-02-13 14:52
Download this file (61Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)61Η ΑΠΟΦ Έγκριση των όρων της αρ. 1/2013 διακήρυξης που αφορά στον δημόσιο ανοικ66 kB2013-02-13 14:52
Download this file (62Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)62Η ΑΠΟΦ Επικαιροποίηση, στο σχέδιο της αρ. 16/2012 Διακήρυξης, της υπ’ αρ. 11) 63 kB2013-02-13 14:53
Download this file (63Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)63Η ΑΠΟΦ Έγκριση διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτισ64 kB2013-02-13 14:53
Download this file (64Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)64Η ΑΠΟΦ Στην Αθήνα, σήμερα στις 30/01/2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:30μ., στο 73 kB2013-02-13 14:53
Download this file (65Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)65Η ΑΠΟΦ Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υλικών, Εργασιών και Παροχής Υπηρεσιών τ70 kB2013-02-13 14:54
Download this file (66Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)66Η ΑΠΟΦ Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υλικών, Εργασιών και Παροχής Υπηρεσιών τ71 kB2013-02-13 14:54
Download this file (67Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)67Η ΑΠΟΦ Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υλικών, Εργασιών και Παροχής Υπηρεσιών τ66 kB2013-02-13 14:55
Download this file (68Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)68Η ΑΠΟΦ Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υλικών, Εργασιών και Παροχής Υπηρεσιών τ72 kB2013-02-13 14:55
Download this file (69Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)69Η ΑΠΟΦ Συγκρότηση της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμ67 kB2013-02-13 14:56
Download this file (70Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)70Η ΑΠΟΦ Συγκρότηση της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων τ67 kB2013-02-13 14:56
Download this file (71Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)71Η ΑΠΟΦ Συγκρότηση της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτ67 kB2013-02-13 14:57
Download this file (72Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)72Η ΑΠΟΦ Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τ73 kB2013-02-13 14:57
Download this file (73Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)73Η ΑΠΟΦ Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 230,00 € συμπεριλαμβανομένου62 kB2013-02-13 14:57
Download this file (74Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)74Η ΑΠΟΦ Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 11.000,00€, που αφορά την 66 kB2013-02-13 14:58
Download this file (75Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)75Η ΑΠΟΦ Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού € 270,60 συμπεριλα67 kB2013-02-13 14:58
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2H 2013.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2Η - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ187 kB2013-01-30 12:28
Download this file (76Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)76Η ΑΠΟΦ Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού € 56,85 για την καταβολή του62 kB2013-02-13 14:59
Download this file (77Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)77Η ΑΠΟΦ Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.250€ συμπεριλαμβ63 kB2013-02-13 14:59
Download this file (78Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)78Η ΑΠΟΦ Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στην πρόσκληση 68 kB2013-02-13 15:00
Download this file (79Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)79Η ΑΠΟΦ Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Αττικής ενώπιον τ60 kB2013-02-13 15:00
Download this file (80Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)80Η ΑΠΟΦ Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας.58 kB2013-02-13 15:01
Download this file (81Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)81Η ΑΠΟΦ Διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκώ75 kB2013-02-13 15:01
Download this file (82Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)82Η ΑΠΟΦ Επισκευή και συντήρηση φορτωτή της Δ.Ε.Σ.Ε. εν όψει επιδείνωσης καιρικώ75 kB2013-02-13 15:01
Download this file (83Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)83Η ΑΠΟΦ Ακύρωση της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου : «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφε125 kB2013-02-13 15:02
Download this file (84Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)84Η ΑΠΟΦ Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβού60 kB2013-02-13 15:02
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2H 2013 ορθή επανάληψη.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2Η-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ188 kB2013-01-28 15:17
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.