Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες, προτίθεται να προβεί στην κάκυψη μίας (1) θέσεως ΠΕ3 Πολιτικού Μηχανικού, μίας (1) θέσεως ΠΕ4 Αρχιτέκτονα Μηχανικού , μίας (1) θέσεως ΤΕ4 Μηχανολόγου Μηχανικού, με μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλου Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 01/05/2013 – 17/06/2013