Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’αριθμ. οικ. 725/23 “Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών” (ΦΕΚ 5/Β/5-1-2012), άρθρο 8 παρ. 1.α και άρθρο 9 παρ. 1.α η αρμόδια Δημόσια Αρχή, στην οποία έχει κατατεθεί πλήρης Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής, υποχρεούται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της εν λόγω αίτησης να κοινοποιήσει στην οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και στην ΕΕΤΤ, το σχέδιο ή σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου που έχει καταθέσει ο Πάροχος (δικαιολογητικό υπ’ αριθμ. δ παραγράφου 3 του άρθρου 6) ή και την οριζοντιογραφία οδών.

Η οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση υποχρεούται αμέσως από την κοινοποίηση των εγγράφων να δημοσιεύσει αυτά σε εμφανές σημείο στα γραφεία της και σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της χωρίς να δημοσιοποιεί το όνομα του Παρόχου.

Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στη δημιουργία ειδικής ενότητας στο διδικτυακό της τόπο για τα Δικαιώματα Διέλευσης.

Διαθέσιμες κατηγορίες:

Περισσότερες πληροφορίες για τα Δικαιώματα Διέλευσης μπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακό τόπο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (www.eett.gr) και πιο συγκεκριμένα στη διεύθυνση:

http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Rightofway/index.html