Το Πιλοτικό Γραφείο Στήριξης Ρομά & Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων λειτουργεί στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης αφορά την υλοποίηση Προγράμματος Έρευνας – Παρέμβασης με τίτλο «Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών αναγκών Ρομά Δυτικής Αττικής και καλών πρακτικών στήριξης και προαγωγής της κοινωνικής ένταξής τους».

Στη Δυτική Αττική, ο δείκτης φτώχειας είναι απαράδεκτα υψηλός (οι Δήμοι Φυλής, Ασπροπύργου και Μεγαρέων έχουν τους υψηλότερους δείκτες φτώχειας μεταξύ των 66 Δήμων της οικείας Περιφέρειας).

Σε συνθήκες εξαιρετικά υψηλής φτώχειας και αποστέρησης, επηρεάζονται πολύ περισσότερο οι ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και οι περιθωριοποιημένες κοινότητες, όπως οι Ρομά, οι παλιννοστούντες ομογενείς, τα πολυμελή νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο, ιδιαίτερα δε τα παιδιά αυτών των κοινωνικών ομάδων.

Στη Δυτική Αττική, επίσης, καταγράφονται φαινόμενα αποστέρησης (οικονομικής, κοινωνικής, πολιτισμικής) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (πχ., Ρομά, παλιννοστούντες, πολυμελείς οικογένειες χωρίς εργαζόμενο) αλλά και φαινόμενα διαπολιτισμικών συγκρούσεων που υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή στις τοπικές κοινωνίες.

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, είναι να εξασφαλίσει την υλοποίηση καινοτομικού Προγράμματος Έρευνας – Παρέμβασης για τη χαρτογράφηση και αναγνώριση αναγκών περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, στη βάση έρευνας – δράσης που θα προάγει ταυτόχρονα την ενεργοποίηση των μελών των εν λόγω κοινοτήτων, τη διασύνδεση με κατάλληλους φορείς υγείας και πρόνοιας και την πιλοτική λειτουργία Γραφείου Στήριξης των ανωτέρω πληθυσμιακών ομάδων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος, θα προωθηθεί η ενεργοποίηση διαμεσολαβητών Ρομά και διαμεσολαβητών άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ώστε να εκπληρωθεί η αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής και ειδικής προσέγγισης των εν λόγω κοινωνικών ομάδων αλλά και η διάχυση των προβλημάτων και αναγκών τους στις δημοτικές, περιφερειακές και άλλες δημόσιες υπηρεσίες της Δυτική Αττικής.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος θα είναι μέλη ευπαθών ομάδων (ιδίως Ρομά, παλιννοστούντες, πολυμελείς οικογένειες χωρίς εργαζόμενο, φτωχοί ανασφάλιστοι) που διαβιούν στη Δυτική Αττική, με εστίαση σε περιοχές του Ασπροπύργου, της Μάνδρας, της Ελευσίνας, του Ζεφυρίου και των Άνω Λιοσίων.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ PDF 1,41 MB18/08/21 02:35:36
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_2015_2017 PDF 2,72 MB18/08/21 02:35:36