ΥΕ2. Σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠεΣΠΚΑ Αττικής

Κάθε Περιφέρεια της Ελληνικής Επικράτειας έχει την υποχρέωση να εκπονήσει Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ). Το «Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 05: «Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων» .

Στο πλαίσιο κατάρτισης του Περιφερειακού Σχεδίου προσαρμογής στην Κλιματικής Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής, συντάσσεται Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αυτού, η οποία συνιστά το 2ο υποέργο της προαναφερόμενης Πράξης. Το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ εκπονείται σύμφωνα με τα οριζόμενα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017 (ΦΕΚ 1225/τ.Β/05-09-2006) και θα εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Έχοντας ήδη εκπονήσει το ΠεΣΠΚΑ, η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει με την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠεΣΠΚΑ Αττικής την οποία έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση.

Δημόσια διαβούλευση της ΣΜΠΕ του ΠεΣΠΚΑ Αττικής στο στάδιο εκπόνησής της (ενδιάμεσο παραδοτέο)

Δημόσια Διαβούλευση της ΣΜΠΕ του ΠεΣΠΚΑ Αττικής, 24 Μαΐου έως 5 Ιουλίου 2021

Άρθρο Διαβούλευσης (ενδιάμεσο παραδοτέο)  –  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Δημόσια διαβούλευση της ΣΜΠΕ του ΠεΣΠΚΑ Αττικής τελικό κείμενο

ΕΝΑΡΞΗ 30/03/2022

Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, ως Αρχή Σχεδιασμού του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ με α.ρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β’ 1225), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

Α. Ανακοινώνει ότι, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠεΣΠΚΑ Αττικής βρίσκεται αναρτημένη παρακάτω, προς δημόσια διαβούλευση. Επίσης, θα βρείτε αναρτημένο το ΠεΣΠΚΑ Αττικής καθώς και τη γνωμοδότηση επ΄αυτού από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ στο Παράρτημα της οποίας αναγράφονται επιπλέον μέτρα.

Η Αρχή Σχεδιασμού και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ, όπως αυτή βρίσκεται αναρτημένη, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

Β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, email: sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα μέχρι την 02 Μαΐου 2022.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΣΠΚΑ PDF 26,36 MB29/03/22 02:23:40

https://www.patt.gov.gr/wp-content/uploads/2021/06/201216_pepska_logo.jpg