Κάθε Περιφέρεια της Ελληνικής Επικράτειας έχει την υποχρέωση να εκπονήσει Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το Ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149/τ.Α/09-08-2016). Το «Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 05: «Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων» .

Έχοντας ήδη εκπονήσει το ΠεΣΠΚΑ, η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει με την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠεΣΠΚΑ Αττικής.

Με το παρόν, θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση στο ευρύ κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής.

Οι προτάσεις και οι απόψεις των πολιτών και των φορέων, παρακαλούμε, να υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής ηλεκτρονικά μέχρι την 5 Ιουλίου 2021 στη διεύθυνση: gdoa@patt.gov.gr

210602 logo diav peska

Ακολουθεί το κείμενο της ΣΜΠΕ του ΠεΣΠΚΑ Αττικής, για να το διαβάσετε ή/και να το μεταφορτώσετε.

ΣΜΠΕ