Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/ Πλοιάρχων του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου προτίθεται να προσλάβει για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2014- 2015 έναν (1) ωρομίσθιο καθηγητή ειδικότητας Πλοιάρχου Α’ τάξης Ε.Ν., σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 63/1974, της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 1943/1991, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α), σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και το εγκριτικό σήμα με Ω.Π: 231446/07-14.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 23/09/2014 – 02/10/2014

Έγγραφο ΚΕΣΕΝ_ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ PDF 1,07 MB18/08/21 11:43:26