Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, που αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή του ν.3297/2001(Α’259), αξιοποιώντας τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 5 του παραπάνω νόμου, προβαίνει στη διενέργεια αποσπάσεων για την κάλυψη δέκα (10) θέσεων επιστημονικού προσωπικού.Η πρόσκληση απευθύνεται σε μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του οικείου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, διαρκεί τρία (3) έτη και μπορεί να
παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρόνο κάθε φορά, ενώ είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του αποσπώμενου υπαλλήλου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 29/10/2014 – 26/11/2014