Το  Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατ’εφαρμογή του ν.3889/2010 “Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις” καθώς και ειδικότερα του άρθρου 10  (Α’/182/14.10.2010) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 42 του ν.4030 “Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις” (Α’/249/25.11.2011), προτίθεται να προβεί στην απόσπαση επτά (7) υπαλλήλων για την υποβοήθηση του έργου του Πράσινου Ταμείου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 10/04/2014-09/05/2014

Έγγραφο Υ.Π.Ε.Κ.Α. PDF 81,74 KB18/08/21 11:30:22