Η Β’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη  επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του ενταγμένου στο Ε.Π. “Αττική 2007-2013” έργου (ΕΣΠΑ) «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακάθαρτων περιοχών Κορωπίου-Παιανίας» και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 11/03/2014 – 17/03/2014

Έγγραφο Β_ΕΠΚΑ PDF 298,39 KB18/08/21 11:22:53