Προκυρύσσεται η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου με τίτλο «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στην περιοχή Πολύδροσου του Δήμου Χαλανδρίου», στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης Σελίδα 6 από 50 και για οκτώ (8) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης, έως την ολοκλήρωση του υποέργου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 552,70 KB19/08/21 08:59:08