Επισυνάπτονται οι υπ αριθ. 3271/20-4-2018 και 5647/3-7-2018 Τροποποιήσεις της υπ’ αριθμ. 13850/14-12-2017 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΑΔΑ:Ω7ΡΚ4653ΠΓ-Θ2Χ) ”1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης υποψηφιότητας προς ένταξη στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020”, ως προς την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων στήριξης.

Σύμφωνα με τη 2η και τελευταία, μέχρι του παρόντος, Τροποποίηση η καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων στήριξης παρατείνεται έως 10-08-2018.

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ PDF 450,94 KB18/08/21 06:19:18
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ PDF 202,94 KB18/08/21 06:19:18