Με την υπ’ αρ. πρωτ. 8834/18 αίτηση της η “ΣΙΒΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ”, με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση την οδό Λαμπέτης 5 – Χαιδάρι και ΑΦΜ: 999695856, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Δυτικού Τομέα Αθηνών τη χορήγηση αδείας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, χωρίς την χρήση αποθηκευτικών χώρων.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αδειοδοτούσας αρχής.