«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή του ΚΕΚ της Περιφέρειας Αττικής  σε Αναπτυξιακές Συμπράξεις Φορέων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα //Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού//.»

Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Αττικής , στα πλαίσια της Ανοικτής Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα //Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού// Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 //Πλήρης Ενσωμάτωση του Συνόλου του Ανθρωπίνου Δυναμικού σε μια Κοινωνία Ισων Ευκαιριών// του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την οποία συστήνονται Αναπτυξιακές Συμπράξεις βάσει του άρθρου 18 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α), ως Δυνητικοί Δικαιούχοι Πράξεων στο πλαίσιο της δράσης 3: //Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες// της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: //Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού// του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: //Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών//, του Επιχειρησιακού Προγράμματος //Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού// 2007-2013// προτίθεται να συμπράξει με σχετικούς φορείς (κοινωνικούς φορείς, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ΝΠΙΔ), οι οποίοι έχουν αναπτύξει δραστηριότητα και διαθέτουν εμπειρία στην στήριξη της απασχόλησης και στην ενίσχυση ευπαθών κοινωνικά ομάδων, προκειμένου να καταθέσει σχετική πρόταση.

Για το λόγο αυτό, καλεί κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται, να υποβάλει φάκελο με :

  1. Σύντομη παρουσίαση του φορέα όπου να προκύπτει η σχετική του εμπειρία σε σχετικά έργα (profile).
  2. Παρουσίαση προτεινόμενου σχεδίου με συνοπτικό τρόπο (ομάδα ωφελουμένων, αντικείμενο πρότασης, εταιρικό σχήμα κτλ).

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την 16.02.2012, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής: οδός Συγγρού 15-17, Τ.Κ 11743, 6ος Όροφος.

Πληροφορίες:  Ανδρουλακάκης Νίκος, τηλ 2132063523, nandr@patt.gov.gr

                         Κασάπας Γεώργιος, τηλ 2132063529

                         Μιχαλοπούλου Σοφία, τηλ 2132063526