Γνωστοποιούμε ότι στις 27-7-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί στο Γραφείο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.Α.Α., Κλάδου ΠΕ Μηχανικών & ΤΕ Μηχανικών, για τον ορισμό μελών της Τεχνικής Επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής των εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων, καθώς και φύτευση, συντήρηση πρασίνου σε οδούς αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2015.

Ακολουθεί το έγγραφο της υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 66,52 KB18/08/21 12:39:46