Με την υπ΄ αριθμ. 1155 σχετ.1022/21-02-2014 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 8.500,00 € (οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ Α.Ε. » με έδρα την Αθήνα, οδός Υπερίωνος 6α, διότι, ύστερα από ελέγχους που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 11/02/2014 και στις 19/02/2014, διαπιστώθηκε να υπάρχουν στις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, δεκαεπτά (17) επαναπληρούμεννες φιάλες γεμάτες υγραέριο προς διάθεση, οι οποίες δεν έφεραν τις ενδείξεις επαναπιστοποίησης (άρθρο 129 παρ. 3).