Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε τα Δελτία Πιστοποίησης Τιμών, ανά κατηγορία, που εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής.


Δελτία Πιστοποίησης Τιμών: