Με την αρ. πρωτ. 4245/16-09-2020 αίτηση, η κα. ΣΑΚΟΒΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ με έδρα επί της οδού Ομήρου 4 στον Δήμο Μοσχάτου- Ταύρου, Δ.Κ. Ταύρου και ΑΦΜ: 141637485, αιτήθηκε προς την Δ/νση Ανάπτυξης, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, την τροποποίηση της αρ. 14868/14-12-2017 (ΑΔΑ: 9Λ5Φ7Λ7-ΣΟ6) άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, που του έχει χορηγηθεί, ως προς α) τον προμηθευτή του πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού πετρελαίου και β) την προσθήκη βυτιοφόρων οχημάτων. Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής.