Για την αποφυγή παρανοήσεων και την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την επιβολή δήθεν “χαρατσιού” του ΕΔΣΝΑ, ο Σύνδεσμος θεωρεί υποχρέωσή του την αναλυτική εξήγηση του συγκεκριμένου θέματος των εισφορών των Δήμων της Αττικής και την λεπτομερή ενημέρωση ως προς την οικονομική κατάσταση του ΕΔΣΝΑ τώρα αλλά και σε σχέση με το παρελθόν:

  1. Ο ΕΔΣΝΑ δεν έχει την αρμοδιότητα επιβολής “χαρατσιών” σε βάρος των πολιτών.
  2. Με πρόσφατη απόφασή του, το Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ αποφάσισε τον καθορισμό της οριστικής τιμής των εισφορών των Δήμων της Αττικής για το έτος 2017, σε 48,95 ευρώ ανά τόνο εισερχόμενων απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ, ενώ για το έτος 2018 καθόρισε ως προσωρινή τιμή τα 49 ευρώ ανά τόνο εισερχομένων απορριμμάτων.
  3. Το ποσό αυτό καθορίζεται από το ετήσιο κόστος διαχείρισης του ΕΔΣΝΑ που υπολογίζεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 2527/2009, σε συνδυασμό με το σύνολο των προς χρέωση απορριμμάτων των Δήμων που έχουν εισέλθει στις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ κατά το έτος 2017.
  4. Το κόστος διαχείρισης κατά το 2017 ανήλθε στα 84.907.305 ευρώ, ενώ το σύνολο των απορριμμάτων που χρεώθηκαν, ανήλθε σε 1.734.511 τόνους. Από τις τιμές αυτές προέκυψε το ύψος της οριστικής τιμής των εισφορών σε 48,95 ευρώ ανά τόνο, ενώ το έτος 2016 είχε οριστεί σε 43,78 ευρώ ανά τόνο.
  5. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δαπάνες που δημιουργήθηκαν κατά το παρελθόν. Ενδεικτικά αναφέρουμε: α) Ποσό 2.000.000 ευρώ για συντήρηση οχημάτων-μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στον ΧΥΤΑ Φυλής, τα οποία είχαν τεθεί σε αχρηστία τα προηγούμενα χρόνια και η διοίκησή μας προχώρησε σε συμβάσεις συντήρησής τους, προκειμένου ο ΕΔΣΝΑ να μπορεί να λειτουργεί με δικό του αξιόμαχο εξοπλισμό ο ΧΥΤΑ Φυλής. β) Ποσό 532.000 ευρώ για αμοιβές προσωπικού που προσλήφθηκαν με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των  αναγκών μας. γ) Ποσό 2.000.000 ευρώ για υποστηρικτικές εργασίες στον ΧΥΤΑ Φυλής, κατά το διάστημα που δεν εργάζονταν τα μηχανήματά μας. δ) Ποσό 500.000 ευρώ για προσαυξήσεις τελών κυκλοφορίας, που προκλήθηκαν επειδή η ΔΟΥ χρέωσε τα αυτοκίνητα του ΕΔΣΝΑ με τέλη κυκλοφορίας, τα οποία δεν χρεώνονταν τα προηγούμενα έτη (όπως τα απορριμματοφόρα των Δήμων). ε) Ποσό 2.5000.000 ευρώ για πληρωμή τόκων υπερημερίας, επειδή ο ΕΔΣΝΑ όφειλε μεγάλα ποσά από καθυστερημένες πληρωμές των ετών 2009-2014 σχετικά με τη λειτουργία του αποτεφρωτήρα.
  6. Είναι σημαντικό να αναφερθεί το οικονομικό, εκτός από το περιβαλλοντικό, όφελος που προκύπτει για τους Δήμους, από την ανάκτηση και ανακύκλωση. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι μόνο από τα προδιαλεγμένα που εναποτέθηκαν στο ΕΜΑ, οι Δήμοι που συμμετείχαν εξοικονόμησαν 405.941 ευρώ το 2016 (9.270 τόνοι  Χ 43,79€) και 1.397.726 ευρώ  το 2017 (28.554 τόνοι  Χ 48,95€) .

Σε συνέχεια των λεχθέντων στο πρόσφατο Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ καθώς και των δηλώσεων περί χρηστής οικονομικής διαχείρισης:

1.Λέχθηκε ότι «Μετά την οικονομική εξυγίανση του φορέα κατά την προηγούμενη θητεία του Γ. Σγουρού, ο ΕΔΣΝΑ από χρέη 60 και άνω εκ. €, έχει πλεόνασμα άνω των 40 εκ. €!»

Ας δούμε όμως με προσοχή τα νούμερα του πίνακα που ακολουθεί.

ΕΤΗ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12

ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΛΗΡΩΤΑ 31/12

2014

35.275.635,83 €

 

33.397.340,40 €

2015

34.906.537,73 €

83.150.384,05 €

7.542.783,57 €

2016

42.360.728,27 €

88.473.129,47 €

4.673.778,83 €

2017

44.644.335,04 €

86.558.132,74 €

4.506.275,90 €

Όντως το ταμείο στις 31 Δεκεμβρίου του 2014, είχε υπόλοιπο 35.275.635,3 ευρώ, όμως οι τιμολογηθείσες υποχρεώσεις μας την ίδια χρονική στιγμή ξεπερνούσαν τα 33 εκατομμύρια ευρώ! Στη συνέχεια, το ταμείο παρουσιάζει αύξηση, ενώ τα απλήρωτα είναι στο μικρότερο δυνατόν σημείο.

Συνεπώς, είναι εύκολο να συμπεράνει κανείς πότε άρχισε η οικονομική εξυγίανση του ΕΔΣΝΑ και μόνο από αυτό το στοιχείο.

Επισημαίνεται ότι οι προβλέψεις για διεκδικήσεις από τον ΕΔΣΝΑ  μέσω δικαστικών αποφάσεων την 1η Ιανουαρίου του 2015, ξεπερνούσαν τα 39 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα το αντίστοιχο ποσό έχει μειωθεί κατά 12 εκατομμύρια ευρώ!

2.Στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται η εξέλιξη του τέλους ταφής από το 2012 έως σήμερα αλλά και το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε από τους Δήμους το αντίστοιχο διάστημα.

ΕΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΑΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ

2012

55.53

100.362.567,53

2013

49,45

86.069.503.84

2014

49,10

87.517.782.53

2015

45,20

80.209.780.37

2016

43,79

78.319.687.00

2017

48,95

84.907.305.00

3.Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να γίνει αναφορά και στις απαιτήσεις του ΕΔΣΝΑ.

ΕΤΗ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ 31/12

2014

175.476.366,36 €

150.200.117,41 €

25.276.248,95 €

2015

165.839.761,02 €

151.162.362,63 €

14.677.398,39 €

2016

144.558.084,86 €

137.082.753,79 €

7.475.331,07 €

2017

143.937.499,44 €

136.810.196,00 €

7.127.303,44 €

Τονίζοντας ότι στα βεβαιωθέντα χρήσης μεταφέρονται και τα ανείσπρακτα του προηγούμενου έτους διαπιστώνεται εύκολα ότι η εισπραξιμότητα των απαιτήσεών μας ξεπέρασε το 95%. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι απαιτήσεις μας μόνο από τις προσφερθείσες υπηρεσίες του αποτεφρωτήρα πλησίαζαν τα  11 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από προσεκτικούς χειρισμούς(ενοικίαση και συστηματική είσπραξη οφειλών) ο ΕΔΣΝΑ έχει έσοδα 1.260.000 ευρώ ετησίως, ενώ οι απαιτήσεις μας μειώθηκαν στο ποσό των  5 εκατομμυρίων ευρώ.

4.Η λειτουργία ενός φορέα και μάλιστα σε τόσο ευαίσθητο χώρο απαιτεί ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό και υποστήριξη.Έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν σε πανάκριβα μηχανήματα που παρέμεναν ασυντήρητα και θύμιζαν ανθοδοχεία (προωθητήρες) ή ήταν ξεχασμένα σε συνεργεία (ΤΑΝΑ). Ανάλογη αντιμετώπιση είχαν τύχει και τα οχήματά μας. Κύριο μέλημά μας λοιπόν ήταν κατόπιν ανοικτήςδιαγωνιστικής διαδικασίας να υπογραφούν οι απαραίτητες συμβάσεις συντήρησης τους ώστε να καταστεί εφικτή και η αξιοποίησή τους. Είναι ευνόητο πως η συντήρηση αυτή αύξησε και το διαχειριστικό κόστος . Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες αλλά και έργα:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ €

Κινητού εξοπλισμού

14/9/2016

24μήνες

1.881.502

Η/Μ εξοπλισμού

24/11/2016

24μήνες

616.032

Μηχανημάτων

14/3/2017

36μήνες

755.190

Μηχανημάτων (ΤΑΝΑ)

15/3/2017

36μήνες

219.108

   

3.471.832

ΕΡΓΟ

ΕΤΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ €

Κατασκευή Β΄φάσης ΧΥΤΑ Φυλής

2013

4.703.133,31

Κατασκευή Β΄φάσης ΧΥΤΑ Φυλής

2014

2.615.667,65

Κατασκευή Β΄φάσης ΧΥΤΑ Φυλής

2015

1.865.065,26

–          Κατασκευή Β΄φάσης ΧΥΤΑ Φυλής

–          Αναβάθμιση δικτύου πυρόσβεσης ΕΜΑΚ

–          Ανακατασκευή οδού πρόσβασης ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής

2016

3.993.053,22

Κατασκευή Β΄φάσης ΧΥΤΑ Φυλής

2017

1.576.426,45

5.Τέλος δεν πρέπει να παραλειφθεί πλήθος συμβάσεων που έχουν συναφθεί για την προστασία και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων καθώς και για την περιβαλλοντική παρακολούθηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α., Ε.Μ.Α.Κ., Σ.Μ.Α., αποτεφρωτήρας Ε.Α.Υ.Μ., Αποκατασταθέντες ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ κλπ), με στόχο την αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος και την προστασία της δημόσιας υγείας όπως προβλέπεται απότην Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και από τις εκδοθείσες Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών.