Α) Ο Συνοπτικός Μειοδοτικός διαγωνισμός (ΑΔΑ: ΩΙΗ47Λ7-ΣΔ0) για την σύναψη σύμβασης έργου με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ», προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ αναβάλλεται και θα διεξαχθεί την 01-07-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Β) Ο Συνοπτικός Μειοδοτικός διαγωνισμός (ΑΔΑ: 63Ν17Λ7-Ο4Ε) για την σύναψη σύμβασης έργου με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ», προϋπολογισμού 74.174,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ αναβάλλεται και θα διεξαχθεί την 01-07-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α PDF 104,84 KB19/08/21 09:56:36
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β PDF 95,01 KB19/08/21 09:56:36