Με την παρούσα απόφαση μετατέθηκε για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού του έργου “Αποκατάσταση κατεστραμμένων και επέκταση στηθαίων ασφαλείας σε δίκτυα Περιφέρειας Αττικής”, προϋπολογισμού 4.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Νέα ημερομηνία αποσφράγισης: 07/04/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 391,26 KB19/08/21 09:04:25