ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΙΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00€ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριοκατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της Μέσης Λιανικής Τιμής των προς προμήθεια ειδών (βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης) όπως ορίζεται στο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για την κάλυψη των αναγκών για προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών & μηχανημάτων έργου της Π.Ε Δυτ. Αττικής, προϋπολογισμού 50.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. όπως αναλυτικά περιγράφονται τα είδη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της Διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29/11/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ, ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (ΗρώωνΠολυτεχνείου 78, 1ος όροφος στην αίθουσα Συνεδριάσεων).

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.