Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών,  προκειμένου να προβεί στην Αποκατάσταση Βλαβών και Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για χρονικό Διάστημα τριών (3) ετών στην Αίθουσα θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών προϋπολογισμού 7.00,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΚΑΛΕΙ

Τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 02/07/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.

Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 3 ΟΡΟΦΟΣ , ΓΡΑΦΕΙΟ 305.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.