Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών για μηχανήματα φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτικά και τηλεομοιοτυπίας που θα χρησιμοποιηθούν κατά την προετοιμασία διεξαγωγής και κατά την αναμετάδοση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μηνός Μαΐου 2014.

ΚΑΛΟΥΜΕ 

Τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γραφείο 303, την Τετάρτη 16 Απριλίου 2014, και ώρα 10:00 πμ, ενώπιον της επιτροπής συλλογής και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών πάσης φύσεως εκλογικού υλικού, για την προμήθεια των κάτωθι υλικών-μελανιών, με τις παρακάτω προδιαγραφές, για την τροφοδοσία των φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτικών και τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια προετοιμασίας και κατά την αναμετάδοση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μηνός Μαΐου 2014.