Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη την αρ. 876/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την αρ. πρωτ. 86301/29.4.13 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα – Τμήμα Προμηθειών (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γραφείο 311), από την Δευτέρα 3.6.13 μέχρι και την Παρασκευή 7.6.13 και ώρες 09.00 – 14.00, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια τεσσάρων (4) τροφοδοτικών για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, προϋπολογισμού 1.500 € συμπ. του ΦΠΑ.

Τα τροφοδοτικά θα πρέπει να ταιριάζουν σε σύστημα παροχής τροφοδοσίας HPRA0470FF3 (P/N : D14270-004 PS Housing Cage).

Η αποσφράγιση των σφραγισμένων προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση από την Οικονομική Επιτροπή (Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών). Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης από την Υπηρεσία μας.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.