Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ,για την προμήθεια μελανιών-τονερ προϋπολογισμού 18.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ 1329 ΤΟΥ ΕΦ Ο4Ο72.

Ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών: 10-07-2013 ημέρα Τετάρτη από 09.00 π.μ εως 13.00μ.μ
Τόπος κατάθεσης :ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ,
ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 273 4Ος ΟΡΟΦΟΣ ,ΤΗΛ 2132101239-21321012222

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.