Η Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, προκηρύσσει Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την «Υλοποίηση Σχολικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος με θέμα «την επικοινωνία της επιστήμης χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο», προϋπολογισμού 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, εφ΄όσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της παρούσας πρόσκλησης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην με αριθμ. Πρωτ. 257198/31-12-2013 Διακήρυξη.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του έργου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 10-01-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. στη Περιφέρεια Αττικής, (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, Γραφ. 305).

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.