Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια και τοποθέτηση λαμπτήρων φωτισμού & μετασχηματιστών στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής προϋπολογισμού 1.290,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 26/07/2013 (ημέρα Παρασκευή) και ώρα 10:30 π.μ.

Τόπος διενέργειας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά , Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14-16, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ.185 31, 1ος όροφος.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι την 13:00 μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.