Η Περιφέρεια Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 22/04/2016 ημέρα Παρασκευή και  ώρες 08:00 έως 15:00  έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια υλικών λόγω διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν έγγραφες οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής

«Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υλικών λόγω διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής»

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)          

Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια των εν λόγω ειδών ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2016, ΕΦ 06072, ΚΑΕ 1111

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 25/04/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α., Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 215,91 KB18/08/21 01:39:41