Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια και εγκατάσταση Server επικοινωνίας με κάρτες GPRS του έργου : “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ” της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια και εγκατάσταση Server επικοινωνίας με κάρτες GPRS του έργου : “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ” της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 27/09/2013 (ημέρα Παρασκευή) και ώρα 10:30 π.μ.
Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά , Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14-16, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ.185 31, 1ος όροφος.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι την 13:00 μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.