ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και την αποκατάσταση βλαβών στο server room της Περιφέρειας Αττικής,
συνολικού προϋπολογισμού 35.652,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΕΙ

τις ατομικές επιχειρήσεις και τις εταιρείες που επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, στην Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, στο γραφείο 311, 3ος όροφος, Συγγρού 80-88, έως τις 30/09/2013, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο πεδίο «ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» – σελ.3 της με αρ.11/2013 συνημμένης Διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 30-09-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στη Περιφέρεια Αττικής, (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος).

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.