Επισυνάπτεται η ορθή Επανάληψη της Πρόσκλησης υποβολής κλειστών προσφορών με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά και συνολικό προϋπολογισμό 14.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η νέα προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι μέχρι τις 22/05/2013 και ώρα 14.00 μ.μ. σε έντυπη μορφή στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Περιφέρεια Αττικής, Συγγρού 80-88, 5ος όροφος Γραφ.504 Τ.Κ. 11741 Αθήνα). Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου.

Για τους υποψήφιους που έχουν ήδη υποβάλει προσφορά αρκεί η υποβολή του Πιστοποιητικού συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.3 του Ν. 3688/2008 (πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009) ή ισοδύναμο πιστοποιητικό, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 49 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), αν δεν έχει ήδη υποβληθεί στην υπάρχουσα προσφορά τους.

Ακολουθεί το αρχείο της Ορθής Επανάληψης της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών και ο Οδηγός της πράξης «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων».

ΟΔΗΓΟΣ DOC 1,09 MB18/08/21 10:50:22