Η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει επαναληπτικό Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσίας: «Επείγουσες εργασίες και συντήρηση λειτουργίας αντλιοστασίων του αποχετευτικού δικτυού Δήμου Πόρου», συνολικού προϋπολογισμού 241.765,54 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε € πλέον ΦΠΑ.

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18-07-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών 11:00 π.μ. στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων (Εθν. Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ.185 31, Πειραιάς, 1ος όροφος).

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 π.μ. με 14:00 μ.μ. από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Νήσων, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 2 και Τσαμαδού, 1ος όροφος, Πειραιάς Ν. Αττικής, πληροφορίες Ν. Βενιός, Π. Προυσαεύς, τηλ. 213 1601654 & 213 1601653.

Για τη χορήγηση των τευχών, απαιτείται υποβολή ενυπόγραφου αιτήματος των ενδιαφερομένων, που μπορεί να συμπληρωθεί σε σχετικό έντυπο της Υπηρεσίας, όπου θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), προκειμένου η Υπηρεσία να έχει στη διάθεσή της τα στοιχεία όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη που τη συνοδεύουν, σε περίπτωση που απαιτηθεί να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινήσεις επ’ αυτών.

Ακολουθεί η συνημμένα η περίληψη του Διαγωνισμού.