1.  ΕΡΓΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Α) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   

i. MED 2007 – 2013 

ii. SOUTH EAST EUROPE 2007 – 2013

(Β) ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

i. INTERREG IVC

(Γ) ΔΙΚΤΥΑ

i. URBACT II


2. 
PROGRESS 2007 – 2013


3. 
7o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ (7th FRAMEWORK PROGRAMME)


(1) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ


Στη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013
, τα Προγράμματα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III 2000‐2006 αντικαθίστανται από τα Προγράμματα του Στόχου ΙΙΙ «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΕΕΣ) που αναφέρεται στη διαπεριφερειακή, διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία. Η ΕΕΣ εφαρμόζεται μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και επικεντρώνεται σε τρεις άξονες:

 1. Ανάπτυξη διασυνοριακών οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Αφορά  περιφέρειες που έχουν κοινά χερσαία και θαλάσσια σύνορα.
 2. Καθιέρωση και ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διμερούς συνεργασίας μεταξύ θαλάσσιων περιφερειών. Αφορά ευρύτερες περιοχές συνεργασίας που αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και προκλήσεις.
 3. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της περιφερειακής πολιτικής μέσω της προώθησης της διαπεριφερειακής συνεργασίας, της ανάπτυξης δικτύων και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των περιφερειακών και των τοπικών αρχών. Αφορά όλες τις περιφέρειες της Ε.Ε.

Ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων ΕΕΣ ανέρχεται στα 300 εκ. ευρώ από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.


(1.Α.i) MED 2007-2013

Στο πρόγραμμα Μεσογειακός Χώρος έχουν δικαίωμα συμμετοχής 11 χώρες, (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο-Γιβραλτάρ, Μάλτα, Κύπρο,  Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη) και προήλθε από τη συγχώνευση των Προγραμμάτων INTERREG ARCHIMED και MEDOCC.

Στρατηγικός Στόχος του προγράμματος είναι η  ενίσχυση της οικονομίας των περιοχών της Μεσογείου, ούτως ώστε να καταστούν ανταγωνιστικές προκειμένου να εξασφαλιστεί  η ανάπτυξη και η απασχόληση για τις μελλοντικές γενιές, η υποστήριξη της εδαφικής συνοχής καθώς και η ενεργή παρέμβαση για την προστασία του περιβάλλοντος

Οι Άξονες προτεραιότητας του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

 1. Ενίσχυση των ικανοτήτων καινοτομίας: Οι τεχνολογικές, οικονομικές και οργανωτικές δυνατότητες της περιφέρειας της Μεσογείου πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως, για να εξασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και μεγέθυνσης κατά τα επόμενα έτη.
 2. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης εδαφικής ανάπτυξης: Η περιφέρεια του προγράμματος, λόγω των ποικίλων γεωγραφικών χαρακτηριστικών της, δέχεται μεγάλο αριθμό περιβαλλοντικών πιέσεων που απειλούν τη βιοποικιλότητα, τους θαλάσσιους οικότοπους, τους υδάτινους πόρους και την πολιτιστική κληρονομιά της.
 3. Βελτίωση της κινητικότητας και της εδαφικής προσπελασιμότητας: Βελτίωση των μεταφορικών συνδέσεων, ούτως ώστε να προωθηθεί η κινητικότητα και να ενισχυθούν οι εδαφικοί δεσμοί. Υποστήριξη της σύνδεσης των απομονωμένων περιοχών με την υπόλοιπη κοινωνία και αποτελεσματικότερη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας για την επίτευξη του στόχου.
 4. Προώθηση ενός πολυκεντρικού και ολοκληρωμένου μεσογειακού χώρου: Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών και βελτίωση της διακυβέρνησης σε διάφορα ζητήματα που έχουν σημασία για την ανάπτυξη. Οι δραστηριότητες αυτές θα συμβάλουν στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και θα εμποδίσουν τη διεύρυνση των εδαφικών ανισοτήτων.
 5. Τεχνική βοήθεια: Υποστήριξη της συνολικής διαχείρισης και της ομαλής υλοποίησης του Προγράμματος.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 193.191.331 Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά με το πρόγραμμα ανατρέξτε στον ιστοσελίδα: http://www.programmemed.eu/index.php?id=5175&L=1


(1.A.ii) SOUTH – EAST EUROPE 2007-2013

Στις 20 Δεκεμβρίου 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας ‘Νοτιοανατολική Ευρώπη’ για την περίοδο 2007-2013. Με το εν λόγω πρόγραμμα παρέχεται κοινοτική υποστήριξη σε περιφέρειες από 16 χώρες – κράτη μέλη, υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες, καθώς και τρίτες χώρες.

Καλύπτεται συνολικός πληθυσμός 200 εκατ. ατόμων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 245 εκατ. ευρώ και η κοινοτική ενίσχυση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 206 εκατ. ευρώ

Στρατηγικό στόχο του προγράμματος αποτελεί η βελτίωση της εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης και η συμβολή στη συνοχή, τη σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα μέσω της ανάπτυξης των διακρατικών εταιρικών σχέσεων και της κοινής δράσης σε θέματα στρατηγικής σημασίας για την περιοχή.

Οι  άξονες προτεραιότητας του προγράμματος είναι:

 1. Η διευκόλυνση της καινοτομίας και του επιχειρηματικού πνεύματος: Ανάπτυξη δικτύων τεχνολογίας και καινοτομίας, προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και αναβάθμιση των όρων πλαισίωσης της καινοτομίας
 2. Η προστασία και η βελτίωση του περιβάλλοντος: Διαχείριση των υδάτων, πρόληψη και διαχείριση των πλημμυρών, πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων, διαχείριση των φυσικών πόρων, προώθηση της ενεργειακής απόδοσης.
 3. Η βελτίωση της προσβασιμότητας: Σύνδεση των τοπικών και των περιφερειακών φορέων με τα ευρωπαϊκά δίκτυα συμπεριλαμβανομένων των οδικών, σιδηροδρομικών, εσωτερικών και θαλάσσιων μεταφορών. Περιλαμβάνονται οι φυσικές υποδομές και η πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας, προωθείται η συντονισμένη προετοιμασία για την ανάπτυξη των δικτύων προσβασιμότητας και την υποστήριξη πολυμεσικών λύσεων.
 4. Η ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών για τις περιοχές βιώσιμης ανάπτυξης: Κάλυψη των αποκλίσεων μεταξύ ορισμένων περιφερειών και πόλεων στη νοτιοανατολική Ευρώπη και «πολυκεντρική»  ανάπτυξη της περιοχής.
 5. Η τεχνική βοήθεια για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αύξηση των δυνατοτήτων: Ορθή εφαρμογή του προγράμματος και στην αύξηση των δυνατοτήτων των φορέων και των δικαιούχων στην περιοχή του προγράμματος.

Το πρόγραμμα South – East Europe αποτελεί μια ουσιαστική ευκαιρία για τα Δυτικά Βαλκάνια ώστε να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ανατρέξτε στον ιστοσελίδα: http://www.southeast-europe.net/hu/


(1.B.i) INTERREG IVC

To πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG IVC καλύπτει όλα τα κράτη μέλη, συν τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Στρατηγικός Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση, μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας, της αποτελεσματικότητας των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης στους τομείς της καινοτομίας, της οικονομίας της γνώσης, του περιβάλλοντος και πρόληψης κινδύνων, καθώς και ο οικονομικός εκσυγχρονισμός και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Ειδικοί Θεματικοί Στόχοι:

 1. Βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών στον τομέα της καινοτομίας και της οικονομίας της γνώσης, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στις περιφερειακή προοπτική για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), στήριξη για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των πρωτοβουλιών καινοτομίας, προώθηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορία και Επικοινωνίας (ΤΠΕ),  υποστήριξη στην απασχόληση, το ανθρώπινο κεφάλαιο και την εκπαίδευση.
 2. Βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών στον τομέα του περιβάλλοντος και πρόληψη των κινδύνων. Συγκεκριμένα, οι δράσεις του συγκεκριμένου στόχου αφορούν την πρόληψη και διαχείριση των φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων,  τηδιαχείριση των υδάτων και των ακτών, τη διαχείριση των αποβλήτων, της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη διαχείριση καθαρών και βιώσιμων δημόσιων συγκοινωνιών και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επιχειρησιακοί Στόχοι:

 1. Να μπορέσουν οι συντελεστές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο από διάφορες χώρες σε ολόκληρη την ΕΕ να ανταλλάσσουν εμπειρίες και τις γνώσεις τους.
 2. Να συμπορεύονται οι χώρες με μικρότερη πείρα σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής με τις περιφέρειες που διαθέτουν περισσότερη πείρα στον τομέα αυτό, με σκοπό την από κοινού βελτίωση των ικανοτήτων και των γνώσεων των περιφερειακών και τοπικών φορέων.
 3. Να εξασφαλιστεί ότι οι καλές πρακτικές που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταφέρονται στις περιφερειακές πολιτικές.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος έχουν τεθεί ως Άξονες προτεραιότητας:

 1. Καινοτομία και οικονομία της γνώσης:  Βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών, μεθόδων και ικανοτήτων στον τομέα της καινοτομίας και της οικονομίας της γνώσης. Ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των περιφερειών για την ανάπτυξη νέων πολιτικών προσεγγίσεων. Μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών.
 2. Προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων: Βελτίωση της πολιτικής, των μεθόδων και των ικανοτήτων των περιφερειακών, τοπικών αρχών και άλλων φορέων σε περιφερειακό επίπεδο, στους τομείς του περιβάλλοντος και της πρόληψης των κινδύνων. Ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος και η  συνέργεια του πλαισίου περιβαλλοντικής στήριξης με την οικονομία ώστε οι περιβαλλοντικές δαπάνες να συμβάλλουν στην οικονομία, κυρίως με την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση των περιβαλλοντικού κόστους. Η παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών, όπως η παροχή καθαρού νερού, η διαχείριση αποβλήτων, επεξεργασία λυμάτων, η διαχείριση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των τοπίων, καθώς και η προστασία από ορισμένους περιβαλλοντικούς κινδύνους, έχουν υψηλή προτεραιότητα στο πλαίσιο αυτό.
 3. Τεχνική Βοήθεια: Υποστήριξη της συνολικής διαχείρισης και της ομαλής υλοποίησης του Προγράμματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του INTERREG IVC ανέρχεται περίπου σε 400 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 320 εκατ. ευρώ προέρχονται από το ΕΤΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά με το πρόγραμμα ανατρέξτε στον ιστοσελίδα: http://www.interreg4c.eu/


(1.Γ.i) URBACT ΙΙ

Στις 2 Οκτωβρίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το URBACT ΙΙ 2007-2013 (Πρόγραμμα Δικτύου για την Αστική Ανάπτυξη), ένα πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που καλύπτει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συν τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Το URBACT ΙΙ στοχεύει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών αστικής ανάπτυξης και να ενισχύσει την κοινή αντίληψη της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Υποστηρίζει την κεφαλαιοποίηση και τη διάδοση της γνώσης και συμβάλλει ενεργά στην εφαρμογή της (ανανεωμένης) στρατηγικής της Λισσαβώνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση καθώς και της στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης της ΕΕ.

Το πρόγραμμα εστιάζεται κυρίως :

Στο να παρέχει ένα εργαλείο ανταλλαγών και εκμάθησης για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, τους επαγγελματίες και άλλους οργανισμούς που συμμετέχουν στην ανάπτυξη αστικών πολιτικών: το URBACT ΙΙ είναι μια πλατφόρμα ανταλλαγών που χρησιμοποιείται για να οργανώσει θεματικά δίκτυα και ομάδες εργασίας («έργα») – κάθε έργο αναλαμβάνεται ουσιαστικά από πόλεις, αλλά οι τοπικές αρχές, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα μπορούν επίσης να συμμετάσχουν

 • στη μάθηση από τις ανταλλαγές μεταξύ των εταίρων URBACT που μοιράζονται τις εμπειρίες και την ορθή πρακτική, συνάγουν συμπεράσματα και στηρίζονται σ’αυτά χρησιμοποιώντας μια θεματική προσέγγιση και την πείρα
 • στη διάδοση και μεταφορά της ορθής πρακτικής και των διδαγμάτων που αποκτώνται από ανταλλαγές σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις
 • στην αρωγή στους υπευθύνους διαμόρφωσης πολιτικής των πόλεων, τους επαγγελματίες και τους διαχειριστές επιχειρησιακών προγραμμάτων για τον σχεδιασμό τοπικών προγραμμάτων δράσης με άμεσο αντίκτυπο στις τοπικές πρακτικές και πολιτικές αστικής ανάπτυξης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 68 εκατομμύρια ευρώ, Η κοινοτική ενίσχυση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 53 εκατομμύρια ευρώ περίπου, ποσό που αντιπροσωπεύει σχεδόν το 12% των συνολικών επενδύσεων της ΕΕ που έχουν διατεθεί για την διαπεριφερειακή συνεργασία και προγράμματα δικτύωσης βάσει του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013.

Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά με το πρόγραμμα ανατρέξτε στον ιστοσελίδα: http://urbact.eu/


(2) PROGRESS 2007-2013

Στόχος του προγράμματος PROGRESS είναι να εξασφαλίσει χρηματική ενίσχυση για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων. Το PROGRESS χρηματοδοτεί δραστηριότητες ανάλυσης και αμοιβαίας μάθησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης καθώς και την ενίσχυση των βασικών συντελεστών για την περίοδο 2007-2013. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε πέντε τομείς που αντιστοιχούν στους πέντε κύριους τομείς δραστηριοτήτων: απασχόληση, κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση, συνθήκες εργασίας, ποικιλομορφία και καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς και ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι έξι:

 • βελτίωση των γνώσεων και της κατανόησης της κοινωνικής κατάστασης που επικρατεί στα κράτη μέλη μέσω της ανάλυσης, αξιολόγησης και της στενής παρακολούθησης των πολιτικών·
 • υποστήριξη της εκπόνησης στατιστικών εργαλείων και μεθόδων και κοινών δεικτών·
 • υποστήριξη και παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας και των πολιτικών στόχων·
 • προώθηση της δικτύωσης, της αμοιβαίας μάθησης και του εντοπισμού και της διάδοσης ορθών πρακτικών στο επίπεδο της Ένωσης·
 • ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών και του κοινού σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που επιδιώκονται στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης, των όρων εργασίας, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της ποικιλομορφίας, της ισότητας ανδρών και γυναικών·
 • ενίσχυση της ικανότητας των κύριων δικτύων της ΕΕ να προωθούν και να ενισχύουν τις πολιτικές της Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά με το πρόγραμμα ανατρέξτε στον ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327


(3) 7o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι προτεραιότητες του 7ο ΠΠ περιέχονται σε μια σειρά ειδικών προγραμμάτων, που είναι τα εξής:

(1) Πρόγραμμα «Συνεργασία»

Το πρόγραμμα «Συνεργασία», που αποτελεί την καρδιά του 7ο ΠΠ και μακράν τον μεγαλύτερο τομέα του, ενισχύει τη συνεργατική έρευνα σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε άλλα κράτη-μέλη, σύμφωνα με κάποιους βασικούς θεματικούς τομείς.

Οι εν λόγω θεματικοί τομείς είναι:

 • υγεία,
 • τρόφιμα, γεωργία, αλιεία και βιοτεχνολογία
 • τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας
 • νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής
 • ενέργεια
 • περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής μεταβολής)
 • συγκοινωνίες (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)
 • κοινωνικο-οικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
 • διάστημα
 • ασφάλεια

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει επίσης τις νέες κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι πολλαπλώς χρηματοδοτούμενες δράσεις μεγάλης κλίμακας που απευθύνονται στις επιχειρήσεις και υποστηρίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις από συνδυασμό δημοσίων και ιδιωτικών πόρων. Άλλα σημαντικά στοιχεία αυτού του προγράμματος είναι ο συντονισμός μη κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων, που αποσκοπεί στην προσέγγιση ευρωπαϊκών εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών προγραμμάτων (π.χ. η δράση ERA-NET), όπως και η χρηματοδοτική διευκόλυνση καταμερισμού του επενδυτικού κινδύνου.

(2) Πρόγραμμα «Ιδέες» – και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ)

Το πρόγραμμα «Ιδέες» σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ θα χρηματοδοτήσει καθαρή, διερευνητική έρευνα αιχμής στα όρια της επιστήμης και της τεχνολογίας, ανεξάρτητα από θεματικές προτεραιότητες. Εκτός από το ότι φέρνει αυτό το είδος έρευνας πιο κοντά στην ιδέα που οδήγησε στη σύλληψή του, το εν λόγω πρόγραμμα, ναυαρχίδα του 7ο ΠΠ, αποτελεί αναγνώριση της αξίας της βασικής έρευνας για την οικονομική και κοινωνική ευημερία.

Ο τρόπος με τον οποίο το πρόγραμμα «Ιδέες» προσεγγίζει την έρευνα στην ΕΕ είναι μοναδικά ευέλικτος, δεδομένου ότι τα προτεινόμενα ερευνητικά έργα κρίνονται αποκλειστικά με βάση τη δική τους αριστεία, κρινόμενα μετά από εξέταση από ομότιμους κριτές. Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται από το νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ), το οποίο αποτελείται από ένα επιστημονικό συμβούλιο (υπεύθυνο για τη χάραξη της επιστημονικής στρατηγικής, την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας, τον έλεγχο ποιότητας και τις δραστηριότητες πληροφόρησης) και μια ειδική εκτελεστική δομή (διοίκηση, υποστήριξη υποψηφίων, επιλεξιμότητα προτάσεων, διαχείριση επιχορηγήσεων και πρακτική οργάνωση).

Η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί σε οποιοδήποτε τομέα της επιστήμης ή της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της μηχανολογίας, των κοινωνικο-οικονομικών και των ανθρωπιστικών επιστημών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους αναδυόμενους και ταχέως αναπτυσσόμενους γνωστικούς τομείς αιχμής, καθώς και στη διεπιστημονική έρευνα. Σε αντίθεση με το πρόγραμμα «Συνεργασία», δεν υπάρχει υποχρέωση για διασυνοριακές συνεργασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες: erc.europa.eu

(3) Πρόγραμμα «Άνθρωποι» – προωθώντας τη σταδιοδρομία των ευρωπαίων ερευνητών

Το πρόγραμμα «Άνθρωποι» παρέχει σημαντική στήριξη στην κινητικότητα και την επαγγελματική ανέλιξη των ερευνητών τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα υλοποιείται με ένα συνεκτικό σύνολο δράσεων «Marie Curie», που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους ερευνητές να οικοδομήσουν τις δεξιότητες και ικανότητές τους κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως αρχική κατάρτιση ερευνητών, υποστήριξη της διά βίου κατάρτισης και εξέλιξης με διασυνοριακές ευρωπαϊκές υποτροφίες και άλλες δράσεις, όπως και εταιρικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων. Μια διεθνής διάσταση με εταίρους εκτός ΕΕ αποσκοπεί στην περαιτέρω προώθηση της σταδιοδρομίας των ερευνητών της ΕΕ, με τη δημιουργία διεθνών υποτροφιών για εξερχόμενους και εισερχόμενους ερευνητές προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία με ερευνητικές ομάδες εκτός Ευρώπης.

(4) Πρόγραμμα «Ικανότητες» – οικοδομώντας την οικονομία της γνώσης

Το πρόγραμμα «Ικανότητες» καταρτίστηκε για να βοηθήσει στην ενίσχυση και βελτιστοποίηση των γνωστικών ικανοτήτων που η Ευρώπη χρειάζεται για να γίνει μια ακμάζουσα οικονομία που θα βασίζεται στη γνώση. Ενισχύοντας τις ερευνητικές δυνατότητες, την ικανότητα για καινοτομία και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, το πρόγραμμα τονώνει το συνολικό ερευνητικό δυναμικό και τους γνωστικούς πόρους της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι ειδικούς τομείς γνώσης, στους οποίους συγκαταλέγονται οι ερευνητικές υποδομές, η έρευνα προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι περιφέρειες της γνώσης, το ερευνητικό δυναμικό, η επιστήμη στην κοινωνία και οι δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας.

(5) Πυρηνική έρευνα

Το ειδικό αυτό πρόγραμμα αποτελείται από δύο μέρη – το πρώτο μέρος εστιάζει στην πυρηνική σύντηξη και τον διεθνή θερμοπυρηνικό πειραματικό αντιδραστήρα (ITER), ο οποίος πρόκειται να κατασκευαστεί στην Ευρώπη. Οι στόχοι είναι να αναπτυχθεί η γνωστική βάση για την πυρηνική σύντηξη και να υλοποιηθεί ο πειραματικός αντιδραστήρας σύντηξης ITER. Το ερευνητικό πρόγραμμα ITER θα είναι το μεγαλύτερο του είδους του στον πλανήτη.

Το δεύτερο μέρος του προγράμματος ασχολείται με την πυρηνική ασφάλεια, τη διαχείριση αποβλήτων εγκαταστάσεων πυρηνικής σχάσης και την ακτινοπροστασία. Οι δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μιας συνολικής ευρωπαϊκής άποψης περί διαχείρισης και διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων, τη διατήρηση της ασφαλούς λειτουργίας των πυρηνικών εγκαταστάσεων και την υποστήριξη περαιτέρω έρευνας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές και άλλες δραστηριότητες του ITER: www.jrc.ec.europa.eu