Έχει γίνει τροποποίηση της Πρόσκλησης με την 551/33033/18-02-2019 Απόφαση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ

ΜΕΤΡΟ 11 – ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 4075/182059/31-12-2018 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του ΠΑΑ 2014-2020 σύμφωνα με την αριθ. 2848/145689/28-12-2016 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (ΦΕΚ Β΄ 4310/30-12-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ανάρτησης (ΑΔΑ 61ΡΔ4653ΠΓ-8ΙΜ), καθώς και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 19/02/2019 έως και 21/03/2019 ώρα 00:00 από 28 Φεβρουαρίου 2019 (28/02/2019) και ώρα 00:01 έως και 28 Μαρτίου 2019 (28/03/2019) και ώρα 23:59.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκηρυσσόμενες δράσεις του Μέτρου 11 της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα θα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration και η επεξεργασία των αιτήσεων στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/.

Οι προκηρυσσόμενες δράσεις είναι οι εξής:
A. Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία

B. Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία

Τέλος η κατανομή του ποσού θα γίνει ανά Περιφέρεια. Η δημόσια δαπάνη, συνολικά και για τις δύο Δράσεις ανέρχεται, για την Περιφέρεια Αττικής, στα 889.400 €.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της αρχικής Πρόσκλησης και όπως τροποποιήθηκε με την 551/33033/18-02-2019 Απόφαση: