Δημοσιεύθηκε η 1η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3886/11-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΕ34653ΠΓ-8ΦΨ) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Λεπτομέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 – 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020”. (ΑΔΑ:6ΘΓΙ4653ΠΓ-7ΑΙ) (ΦΕΚ 4411/τΒ/03.10.2018).

Παράλληλα, δημοσιεύτηκε και η 2η Τροποποίηση της, υπ. αριθ. 4267/24-5-2018, 1η Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Στήριξης για τα παραπάνω Υπομέτρα. (ΑΔΑ:Ψ7ΛΦ4653ΠΓ-Ν4Σ).

Ακολουθούν τα σχετικά κείμενα: